MSB’DEN EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLARA ÇAĞRI

Milli Savunma Bakanlığınca, emekli subay ve astsubaylar, askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek.

16 Ocak 2017 Pazartesi 09:37

“Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik” 14 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Gerekli tüm ayrıntıları aşağıda verilen İlgili Yönetmelikten okuyabilirsiniz.

 

14 Ocak 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29948

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:
EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA
PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN FAALİYETİNE YÖNELİK
HİZMETLERDE GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emekli subay ve astsubayların Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilmelerine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 31/12/2020 tarihini geçmemek kaydıyla, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunları görevlendirecek birimleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bakanlık temsilcisi: Temin konusunda Bakanlık tarafından görevlendirilen Bakanlık personelini,
ç) Görevli: Temin sürecinde görev yapmak üzere görevlendirilen emekli subay veya astsubayı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevlendirilecek Personelin Seçimi, Nitelikleri, Görev ve Yetkileri
Görevlendirilecek personelin seçimi
MADDE 5 – (1) Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi 6 ncı maddede belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Bakan tarafından yapılır. Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilir.
Görevlendirilecek personelin nitelikleri
MADDE 6 – (1) Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;
a) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak,
b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak.
Görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara askeri öğrenci ve personel temin sürecinin safhalarında;
a) Temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde,
b) Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında,
c) Fiziki Yetenek Testlerinin icra aşamasında,
ç) Sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde,
d) Mülakat aşamasında mülakat faaliyetlerinin icrasında,
e) Temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda,
görev verilebilir.
(2) Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi esnasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamaz. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade eder.
(3) Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Bakanlığa karşı sorumludur. Bu sorumlulukları Bakanlık temsilcisi ve Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve Diğer Hususlar
Mali hususlar
MADDE 8 – (1) Görevlendirilecek subay ve astsubaylara;
a) Subaylar için 1500,
b) Astsubaylar için 1300,
gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenir. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
(2) Emekli subay ve astsubayların ikamet ettiği yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, birinci fıkrada düzenlenen ücrete ilave olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılır.
Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması maksadıyla, emekli subay ve astsubaylar bir plan dâhilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 6/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

Olağanüstü hal kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin işleyişine yönelik hazırlanan yönetmelik, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunları görevlendirecek birimleri kapsıyor.

Buna göre, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.

Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilecek.

– Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu belirlenenler alınmayacak

Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.

Görevlendirilecek subay ve astsubaylarda, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak gibi niteliklere de bakılacak.

– Hizmetlerin yürütülmesinde görev verilecek

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öğrenci ve personel temin sürecinin aşamalarında, temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında, fiziki yetenek testlerinin icra aşamasında, sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasında ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda görev verilebilecek.

Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi sırasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamayacak. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek.

Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Milli Savunma Bakanlığına karşı sorumlu olacak.

– Görevlendirilecek personele verilecek maaş

Görevlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.

Emekli subay ve astsubayların ikamet ettiği yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılacak.

Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması amacıyla emekli subay ve astsubaylar bir plan dahilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek.GÜNÜN ÇOK İZLENENLERİ