SUBAY ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Subay Astsubay Atama Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı, Yeni değişiklik önemli başlıklar içeriyor. İşte o değişiklikler.

25 Şubat 2014 Salı 10:09

 

 

25 Şubat 2014 günü  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda veya idari, asayiş ve zaruri sebepler nedeniyle ihtiyaç durumunda güncelleştirilir.”


(ESKİ HALİ ) Madde 18 - Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarından alacakları”özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur” kararlı, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alacakları raporda bulunan özel eğitim imkânlarının bulunduğu garnizonlara yapılır veya ertelenir.”


(ESKİ HALİ) (Değişik yedinci fıkra:RG-20/4/2013-28624) Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubayların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine ilişkin (Elektronik Birlik/Mevzi/Filo/Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.

Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine, Elektronik Harp/Destek birliklerine ve branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığıbünyesindeki kadro görev yerlerinde görev yapan bu personelin Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığıbünyesindeki kadro görev yerleri haricinde başka bir kadroya atanması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subay ve astsubaylar, ihtiyaçduyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronikİstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır. Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.

Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik İstihbarat Muhabere branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronikİstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.”


(ESKİ HALİ) Madde 40 - Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığına ilişkin (Elektronik Birlik Mevzi Filo Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.


Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığına bağlı karargâh ve birliklere, Elektronik Harp birliklerine ve  branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı bünyesinde görev yapan bu personelin Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı harici başka bir kadroya atandırılması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subaylar, ihtiyaç duyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.


Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır.  Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.
Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.


Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personel kadrosu müsait olduğu takdirde talebi ve sıralı amirlerinin onayı ile yerinde bırakılabilir, aynı garnizon içinde atanabilir veya kadro durumu ve atama safahatına göre istediği garnizona ataması yapılabilir.

Bu durumda olan personelin atama esasları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde belirtilir.”

(ESKİ HALİ) Madde 42 - Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine 2 yıl kalan personel, atanma durumuna girmiş olsa dahi kadrosu müsait olduğu takdirde şahsın isteği, sıralı amirlerinin muvafakati kaydı ile yerinde bırakılabilir veya aynı garnizon içinde ataması yapılabilir(idari, adli, sicil, asayiş ile ilgili durumlar hariç). Kadro müsait değilse istediği garnizona kadro ve muvazene imkânları dahilinde atanması yapılabilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.


“24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için “3 üncü derece garnizonlara ve garnizon dışı harekât görevi alan birliklere atama ihtiyacı”, garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.”

“Garnizon hizmet süresi devam ederken, sıralı hizmet garnizonları hariç olmak üzere, Alay/Tabur ve Eşiti Birlik Komutanlıkları ile seçimle atama yapılan kritik kadro görev yerlerine resen atanan ve görev süresince haklarında olumsuz belge tanzim edilmeyenler, bu görevlerinin bitmesini müteakip istekli olmaları halinde atama planlamasına alınabilirler.”


(ESKİ HALİ) Madde 53 - Subay ve astsubayların, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro, rütbe, branş ve personelin ihtisası ile safahatı esas alınarak, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilen her dereceli garnizonda görev yapmaları esastır. 4 ve 5 inci derecedeki garnizonlar sıralı hizmet garnizonlarıdır. Personel sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır. Personelin kadro, sınıf, rütbe ve branşı itibarıyla karşılaşılacak tahditler nedeniyle atamada bu iki derecedeki garnizonlar  birlikte değerlendirilir.


24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "3 üncü derece garnizonlara atama ihtiyacı", garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile aynı maddeninüçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6-8 yıl,
b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 4-6 yıl,
c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3-5 yıl,”


“Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç; süresi sekiz yıl olan 1 inci dereceli garnizonlar için idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. Garnizon hizmet süresi 8 yıldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar için personelin isteğine ve idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere toplamda 8 yılı geçmeyecekşekilde en fazla 2 kez uzatılabilir. Diğer dereceli garnizonlarda personelin isteğine istinaden her seferinde bir yıl olmaküzere en fazla garnizon hizmet süresi kadar Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.”

“1 inci veya 2 nci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile emsal bir garnizona atanmak  üzere  dilekçe ile müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir emsal garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci veya 2 nci derecedeki diğer bir garnizona atanmasıdurumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci veya 2 nci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 veya 6 yıl olarak uygulanır.”

“Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Erzincan Merkez,Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olmasıveya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.”

“1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 54 - Subay ve astsubayların derecelere göre garnizonlardaki garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.


a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 8 yıl,
b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6 yıl,
c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; garnizonlara bağlı olarak 4-5 yıl,
ç) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3 yıl,
d) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 2 yıl,


e) Kıbrıs 2 nci derece, Gökçeada ve Bozcaada  3 üncü derece garnizonlardır. Bu garnizonlarda hizmet süresi 2 yıldır.


Bu garnizon sürelerinin sınıf ve rütbelere göre tatbikine  ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Atama Yönergesinde düzenlenir.
Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen  bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal  etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacakolanlar hariç 1 inci derece garnizonlar için idarenin ihtiyacına, diğer garnizonlarda personelin isteğine istinaden  her seferinde 1 yıl olmak üzere en fazla iki kez Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.


1 inci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile atanmak  üzere  dilekçe ile  müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 yıl olarak uygulanır.


Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Diyarbakır (Büyükşehir Merkez ve Orgeneral Bilge Garnizonu), Erzincan Merkez, Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, ve Osmaniye  garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.


1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.


Subay ve astsubayların 1, 2 ve 3 üncü derecelerdeki garnizonlarda görev yaparken, bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazlası ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.
Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.

Sıralı hizmet  garnizonlarında;

a) Generaller,
b) Bu garnizonlarda toplam kadrosu 10 (dahil) ve daha az olan sınıfların personeli,
c) Sıralı hizmet garnizonu görevini iki defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi 2 yıldır. İkiden sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerine göndermede, gönderileceği sıralı hizmet garnizonu görevi için itibari olarak 1 yıl ve daha fazla müktesebi olanlar,
bu hizmeti yapmış sayılırlar.


Hudut birliklerinde görevlendirilen subay ve astsubayların tabi oldukları hizmet süreleri, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilir.


(Ek:RG-22/3/2008-26824) Branş esasına dayalı kadrolara atama yapılan personel, idarenin ihtiyaçları paralelinde sınıfının diğer kadro görev yerlerine; sınıfının diğer kadro görev yerlerindeki personel de idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak görev yapacağı branş eğitimini müteakip branş esasına dayalı kadrolara atandırılabilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3) sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamaküzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, ayrıldıkları tarih itibariyle müktesep hak olarak kazandıkları gün sayısı dikkate alınarak, tamamlayamadıkları sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasına tekrar alınırlar. Sıralı hizmet garnizonuna giriş yılı en son tamamladıkları sıralı hizmet garnizonu giriş yılı esas alınarak, müktesep gün sayılarına göre sıralanırlar. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defaki gidişyılıdır.”


(ESKİ HALİ) Madde 57 - 24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, aynı nasıplılardan sıralı hizmet garnizonunda o defa için hiç görev yapmayanların en sonunda ve en az hizmetlilerden başlamak üzere sırayla gönderilirler. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini  tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defa ki gidiş yılıdır.


Noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet garnizonuna gönderilen personelin, hizmetini tamamlayacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması, sıralı amirlerinin muvafakati ve Kuvvet Komutanlığının uygun görmesi halinde, müteakip sıralı hizmet garnizonu görevi aynı garnizonda tamamlattırılabilir.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.


“33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlıolarak idarenin vereceği kararla en fazla garnizon hizmet süresi kadar daha kalabilirler.”


“Müracaatlar (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), Kuvvet Komutanlığında bulundurulur.”


(ESKİ HALİ) Madde 59 - 33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli  bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlı olarak idarenin vereceği kararla en fazla 2 yıl daha kalabilirler. İstekler, garnizon hizmet sürelerinin sonuncu yılında yapılır. Dilekçeler (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), o yılın Aralık ayının sonuna kadar Kuvvet Komutanlığında bulundurulur. Bu isteklerin kabulünde:


a) İsteğin, atama yılının personel destekleme planı esaslarına uygun olması,
b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması,
c) Sıralı sicil üstleri ve en az Tugay seviyesinde üst birlik komutanının mütalaa ve muvafakatının bulunması,
ç) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede öngörülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması,
d) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakların garnizondan atanmalarının, birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmesini gerektirecek durum yaratmaması,
göz önüne alınır.  


Personelin garnizonda kalış süresinin uzatılması, aynı birlik ve kurum veya aynı görevde kalmasını gerektirmez. İstekleri uygun görülen personelden uzatmayı müteakip birlikleri yer değiştirenler atanmamalarını icap eden bir gerekçe olmadığı durumlarda konuşlanılan yeni garnizona atanırlar.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 64 - Atamalar, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro yerleri ve personelin sınıfı/branşı ile hizmet safahatı esas olmak üzere mesleki gelişim paternine uygun olarak kara  ve yüzer birlikler arasında/dahilinde yapılır.


Kara birliklerindeki hizmetlerde, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen mecburiyetler olmadıkça personelin asgari seviyede garnizon değiştirmesi esas alınır.
Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.


“9) Bu bentteki garnizon sürelerinin rütbe, sınıf, branş ve ihtisasa göre tatbikine ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 77 - Subay ve Astsubayların garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Subay ve astsubayların,


1) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 8 yıl,
2) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 6 yıl,
3) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi garnizonlara bağlı olarak; (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 3-4-5 yıl,
4) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi (Ek ibare:RG-20/4/2013-28624) garnizonlara bağlı olarak; 3-4 yıl,
5) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 2 yıl,
6) Gökçeada ve Bozcaada’nın garnizon hizmet süresi; 2 yıl,
7) İmralı Adası sıralı hizmet garnizonu olup, garnizon hizmet süresi 2 yıldır.
8) (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 3 ve 4 üncü derecedeki garnizonlarda bulunan komando ve özel harekât birliklerinde görevli personel için garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sidir.  Ancak, bu süre hiçbir suretle 2 yılın altında olamaz.
b) Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydıyla uzatılabilir.
c) 1 ve 2 nci  derecedeki garnizonlarda görev yapan personelden garnizon hizmet süresinin 2 nci yılını tamamlayan ve Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilen mazeretlere istinaden kendi isteği ile atanmak üzere dilekçe ile müracaat eden personelin, kadro imkânları ve personelin safahatı göz önüne alınarak, idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizonaatandırılması değerlendirilir. Bu personelin aynı derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak hesaplanır.
ç) Atama durumunda olan personelden, her yıl terör tehdidi durumuna göre tespit edilen sıralı hizmet garnizonları dışındaki illere safahat itibariyle atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda, ihtiyaç duyulan nasıplar arasında 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda asgari 2 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizon sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), bu garnizonlardaki toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere, görev ihtiyaçları göz önüne alınarak garnizon hizmet süresini tamamlamak şartı aranmaksızın personel atandırılır.
1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda asgari 2 yılını tamamlayanlardan yukarıda belirtilen garnizonlara atama isteyen personel öncelikle değerlendirilir.
d) Subay ve astsubayların (sıralı hizmet garnizonları hariç) görev yaptıkları garnizon statüsü ve derecesinin değişmesi halinde, atamaları değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazla ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 3 defa tamamlayıp bu garnizonlara 4 ve daha fazla giden her sınıf, branş ve ihtisas personelinin,”


(ESKİ HALİ) Madde 78 - Sıralı hizmet garnizonlarına atamalar:
a) Sıralı hizmet garnizonları Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir. Subay ve astsubaylar sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır.
b) Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 0,75 katsayı, 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-20/4/2013-28624) Sıralı hizmet garnizonlarında;
a) Toplam kadrosu 10 ve daha az olup, Jandarma Genel Komutanlığındaki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan sınıf ve branşların personelinin,
b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personelin,
c) Generallerin,
görev süresi 2 yıldır.
Bilfiil sınır üzerinde, sınır koruma ve kaçakçılıkla mücadelede görev alan Jandarma sınır birliklerindeki subay ve astsubaylar 2 yıllık garnizon hizmet süresine tabidir. Diğer sınır birliklerinde görevli subay ve astsubaylar ise bulundukları garnizonun hizmet süresine tabidirler.
Uzman Jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerin uzman jandarma olarak sıralı hizmet garnizonlarında yaptıkları hizmet süreleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hesap edilir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 86 - Atamalar, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro yerleri ve personelin sınıfı/branşı ile hizmet safahatı esas olmak üzere mesleki gelişim paternine uygun olarak Kara  ve Yüzer Birlikler arasında/dahilinde yapılır.


Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.


Subay ve Astsubayların Kara ve Yüzer Birliklerdeki hizmet süreleri:


a) (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinin konuşlandığı garnizonlar 1, 2, 3 ve 4 üncü derece olup, bu garnizonlara atanmış personel için garnizon hizmet süresi en az iki yıldır. Hizmetin gereği ve benzeri zaruri sebeplerle personelin kara birliklerinde kalış sürelerinin kısaltılması ve uzatılması mümkündür.


b) Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birlikleri 5 inci derece olup, bu birliklere atanmış personel için garnizon hizmet süresinde sınırlama yoktur.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1?ref=tn_tnmn

https://twitter.com/DedeErselAksu

 

YÖNETMELİĞİN TAMAMI (Son Değişikler yukarıda verildiğinden işlenmemiştir.)

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esas ve usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayları kapsar.
Dayanak  
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Atama: Subay ve astsubayların; teşkilat kadro görev yerlerine alınması ve bu kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının personele verilmesini,
Garnizon: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; birlik, kurum ve karargâhların konuş durumuna göre belirlenen ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde gösterilen atama yerini,
Garnizon değiştirmek suretiyle atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizondaki kadrodan, farklı bir garnizondaki kadroya yapılan atamayı,
Garnizon içi atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizonda  farklı bir kadroya atanmasını,
İl içi atama: Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde görevlendirilmek üzere Birlik Komutanlıkları emrine atanan Jandarma Astsubayların aynı il sınırları içerisinde bir garnizondan başka bir garnizona atandırılmasını,
Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile Yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dahilinde atama yapılan garnizonları,
Garnizon derecesi: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenen, rakamlarla ifade edilen ve garnizon özelliklerine göre belirlenen dereceyi,
Garnizon puanı: Garnizonlara ait objektif, ölçülebilir ve tecrübeye dayanan kriterlerin kullanılması suretiyle her bir garnizon için hesaplanan puanı,
Garnizon hizmet süresi:  Garnizonların derecelerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının özellikleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak,  her bir garnizon için iki yıldan az olmamak üzere belirlenen ve bu Yönetmelikteki özel hükümlerde gösterilen süreyi,
Garnizon hizmet puanı:  Garnizon puanı ile personelin bu garnizonda geçirdiği fiili sürenin (gün olarak) çarpımıyla elde edilen puanı,
Hizmet safahatı puanı: Subay ve astsubayların ilk rütbeye nasıp tarihinden itibaren meslek hayatı boyunca hesaplanan garnizon hizmet puanlarının toplamını,
Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,
İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yetenekleri,
Kilit/Kritik kadro görev yeri: Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca  kendi kadroları arasından hizmet ihtiyaçlarına göre belirlenen, özel nitelikli personel istihdamını gerektiren, seçimle  atama yapılan kadro görev yerlerini,
(Değişik:RG-14/5/2009-27228) Kuradan muaf tutulma kontenjanı: Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibari ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde on (% 10) una tekabül eden kısmını (bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda birinciler kuradan muaf tutulur),
(Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Kadroya göre atama ilkesi
Madde 5 - Atamalarda kadro görev yerinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz. Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrolarda belirtilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.
Hizmet ihtiyacına göre değişik garnizonlara atama ilkesi
Madde 6 - Subay ve astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca değişik garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.
Atamada planlı değişim ilkesi
Madde 7 - Subayların atanmaları, bu Yönetmelik esaslarını ve meslek programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş/ihtisas, mesleki gelişim plan / paternlerine uygun olarak, atamada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır.
Asgari sayıda garnizon değiştirme ilkesi
Madde 8 - Kadro ve rütbe değişiminin getirdiği kısıtlamalar ölçüsünde atamalarda personelin asgari sayıda garnizon değiştirmesi esas alınır. Subay ve astsubayların, asgari 2 yıl çalışabilecekleri garnizonlara atandırılmaları göz önünde bulundurulur.
Hizmet safahatı puanı ilkesi
Madde 9 - Kritik / kilit kadrolar hariç olmak üzere,  Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan atamalarda, aynı sınıf ve ihtisasa sahip personelden aynı garnizonu tercih edenlerin atanmasında atama kriterleri içerisinde safahat puanları da göz önünde bulundurulabilir.
Personel destekleme öncelikleri ilkesi
Madde 10 - Birliklerin personel yönünden desteklenmesinde öncelikleri, Türkiye'deki iç tehdidin gelişimi, komşu ülkelerle olan ilişkiler, gelecekte olması muhtemel gelişmeler ve mevcut planlardaki görevlere göre; Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen tehdit öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Birliklerin plan görevlerindeki önceliklerine göre personel destekleme oranlarının farklılık göstermesine dikkat edilir.
Garnizon hizmet süresinin tamamlanması ilkesi
Madde 11 - Subay ve astsubayların atandığı garnizonda hizmet süresini tamamlamaları esastır. Subay ve astsubaylar bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen sebepler hariç olmak üzere garnizon değiştirmek suretiyle atamaya tabi tutulmazlar.
Atamanın ertelenmemesi ilkesi
Madde 12 - Atanma emri yayımlandıktan sonra; gerek personel, gerekse komutanlıklar tarafından herhangi bir sebeple atamanın geriye bırakılması hususunda başvuru ve teklifler yapılamaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Atama yetkileri
Madde 13 - Subay ve astsubayların atamaları:
a) Asteğmen - albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atamaları; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
b) General ve amirallerin atamaları; Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi Genelkurmay Başkanının uygun görmesi ve teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanının atamaları; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
ç) Jandarma Genel Komutanının ataması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
d)  Sahil Güvenlik Komutanının ataması; Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile yapılır.
e) Askerî hâkimler, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentler ile Jandarma general, subay ve astsubaylarının atamaları; özel kanunları gereğince, Sahil Güvenlik Komutanlığı amirallerinin atamaları ise 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.
f) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Çeşitli nedenlerle yapılacak görevlendirmelerde;  görevlendirmenin 3 aya kadar yapılması durumunda Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verilmek suretiyle asgari Tümen/Tugay ve eşidi Komutanlıklarca (Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay ve eşidi), görevlendirmenin 3 aydan fazla süreler için yapılması durumunda ise görevlendirme ilgili birliğin teklifi ile Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
g) (Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin onay yetkisi; ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine etmek ve geçici görevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanındadır. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi, her defasında azami altı aya kadar olmak üzere en fazla bir yıl süre ile yapılır.
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanı / İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Millî Savunma Bakanına / İçişleri Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zorunludur.
Atamalarda dikkate alınacak esaslar
Madde 14 - Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır.
a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları,
b) Kadro ihtiyaçları,
c) Kıta hizmeti zorunluluğu,
ç) Terfi durumu,
d) Sınıf, branş ve ihtisasları,
e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları,
f)  İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
g)  Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.
ğ) (Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.
Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askerî gazino, ve benzeri), levazım amirlikleri, ihale / muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, asker alma ile jandarma (eğitim görevleri hariç) ve sahil güvenlik hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye / belediye hudutları içindeki nüfusu (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 1.000.000'u aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Garnizon hizmet süresinin hesaplanması
Madde 15 - Bulundukları garnizonlarda hizmet sürelerini katılışlarına göre 30 Eylül tarihine kadar dolduranlar, kendi isteği ve başka bir erteleme sebebi yoksa, o yılın atama planına alınırlar.
(Değişik fıkra:RG-30/4/2011-27920) Bu atamaların geç yapılması veya zorunlu sebeplerden (açığa alınma ve tutukluluk halinin beraatla sonuçlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, yurt içi veya yurt dışı kurs, hava değişimi, tedavi, istirahat, tabii afet izni gibi elde olmayan ve belgelenebilen mazeretler) dolayı yeni garnizonlara 30 Eylül tarihinden sonra katılan personel, 31 Aralık tarihi itibarıyla hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına alınır.
Subay ve astsubayların istekleri üzerine verilen her türlü ücretsiz izin süresi,  bulunulan garnizon hizmet süresinden sayılmaz.
(Değişik fıkra:RG-30/4/2011-27920) Aynı garnizonda açığa alınma, tutukluluk, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, hava değişimi, istirahat, kurs, sıhhi izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin toplam 120 günü, bulunulan garnizonun hizmet süresinden sayılır.
Hükümlülük, izin tecavüzü ve firarda geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Hüküm giyen personelin tutukluluk ve açıkta bulunduğu süreleri de garnizon hizmet süresinden sayılmaz.
Garnizon derecelerinin tespitinde dikkate alınacak kriterler
Madde 16 - Subay ve astsubayların atanacakları garnizonların dereceleri aşağıdaki etkenler göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kuvvet özellikleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı özelliğine göre tespit edilir.
a) Genel gelişmişlik düzeyi,
b) Barınma imkânları,
c) Coğrafya ve iklim koşulları,
ç) Eğitim imkânları,
d) Güvenlik ve asayiş,
e) Sosyal ve kültürel imkânlar,
f) Sağlık imkânları,
g) Günlük yaşam,
ğ) Özlük  haklarındaki farklılıklar,
h) Garnizonun istenilirlik düzeyleri,
ı) Ulaştırma ve haberleşme imkânları,
i) Askerî imkânlar.
Garnizon derecelerinin tespiti
Madde 17 - Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 16 ncı madde esasları çerçevesinde tespit edilecek  garnizonlar Subay ve Astsubay Atama Yönergelerinde gösterilir. Yeni ihdas edilecek garnizonlar ile derecelerinde değişiklik yapılması gereken garnizonlar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından  Yönergedeki ilgili listeye dahil edilir.
Garnizon derecelerinin güncelleştirilmesi
Madde 18 - Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilir.
Savaş ve olağanüstü hallerde atama
Madde 19 - Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atamaya dair hükümler tatbik edilmeyebilir.
Atama isteği, zamanı, bildirimi ve ilişik kesme
Madde 20 - Personelin atama yeri isteğini bildiren ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi özelliklerine göre hazırlanan atama istek formları, Atama Yönergelerinde belirtilen tarihe kadar mensup bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulundurulacak şekilde gönderilir.
Personelin atama yerine ait tercihlerini belirten formlar ile atama çalışmalarında kullanılacak bilgilerin toplanmasını sağlayacak her türlü düzenleme, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönergelerinde yer alır.
Genel atamalar her yılın Mayıs ve Ekim (dahil) ayları arasında yapılır. Bu atamalar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceden yayımlanabilir.  
Genel atamalarda sıralı hizmet garnizonuna atanacak personel için hazırlık tebligatı en geç Mart ayı sonuna kadar yapılır. Ancak asayiş görevi ve zorunlu durumlarda tebligat şartı aranmaz.
Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar, atama emirlerini bekletmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorumludur.
Başarısızlık veya disiplin sorunları nedeniyle yapılacak atama teklifleri
Madde 21 - Görevini gerektiği düzeyde yerine getiremeyecek şekilde başarısız veya disiplinsiz olan personelin atamasının teklif edilebilmesi için; amirlerince uyarılmalı, düzelme sağlanamadığında idari ve yasal tedbirler alınmalı ve yürürlükteki mevzuat usullerine göre belgelenmelidir. Bu tedbirler alınmadan atama teklifinde bulunulamaz.
Görevine devam etmesi hizmet açısından önemli sakıncalar doğuracak personel için atama dönemine bağlı kalınmaksızın görevden alınma teklifinde bulunulduğunda, bu teklifin gerekçesi atamaya yetkili makama yazılı olarak bildirilir.
Atamada kadronun gerektirdiği niteliklerin dikkate alınması
Madde 22 - Personel atamalarında atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler dikkate alınır. İsmen atama teklifinde bulunulmaz.
Garnizon hizmet süresine ve genel atama dönemine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilecek haller
Madde 23 - Aşağıdaki hallerde, genel atama dönemine bakılmaksızın her zaman atama yapılabilir.
a) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının hayati önemi haiz atamaya esas sağlık durumu ve buna bağlı kadroların boşalması,
b) Terfi,
c) İstifa, emeklilik veya ölümden dolayı kadroların boşalması,
ç) Sicil (sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış (%60)ından aşağı düşen subay ve astsubaylar, öncelikle bulundukları garnizon dahilinde, bunun mümkün olmaması halinde garnizon hizmet süresine bakılmaksızın diğer garnizonlara, sicil üstleri değişecek şekilde atandırılabilirler.),
d) Sıralı sicil üstlerince görevde verimli olunamadığının saptanması,
e) Kuvvet veya sınıf değişikliği,
f) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili olan boş kadrolara atanma,
g) Atamayı gerektiren bir eğitime seçilme nedeniyle boşalan kadrolara atama veya aynı nitelikli bir eğitimden göreve atanma,
ğ) Eş veya çocuklarının ölümü,
h) Görev ihtiyaçları,
ı) Kilit/kritik kadroların zorunlu boşalması,
i) Konuş, kuruluş ve kadro değişiklikleri,
j) Astsubaylıktan subaylığa geçirilmesi,
k) Diğer idari, asayiş ve zaruri sebepler.
l) (Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları ve buna bağlı kadroların boşalması.
Garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller
Madde 24 - Subay ve astsubayların bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini bitirmeden diğer bir garnizonaatandırılmalarını icap ettiren haller şunlardır:
a) Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğrenime başlama,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu dallarda Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretimi için tespit edilen kadro kontenjanlarına girmiş olma,
c) Yurt dışı sürekli göreve seçilmiş olma,
ç) Lağıv, tensik, kadro veya konuş değişiklikleri,
d) (Değişik bent:RG-20/4/2013-28624) Sağlık durumu (kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları bulunması halinde),
e) Eş veya çocuklarının ölümü sebebiyle personelin atama istemesi durumunda,
f)  Sıralı hizmet garnizon görevi ihtiyacı,
g) Kıbrıs’a atama ihtiyacı,
ğ) Kilit/kritik kadrolara atama ihtiyacı,
h) İdari, asayiş ve zaruri sebepler.
İdari sebeplerle bulunduğu garnizondaki vazifesinden alınmasına zaruret görülenler, aynı derecede diğer bir garnizonaatandırılırlar. İmkân bulunmadığı taktirde önceki safahatı dikkate alınarak başka dereceli bir garnizona atandırılırlar.
Bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini tamamlamadan, yeniden teşkil, lağıv, tensik ve konuş değişikliği gibi sebeplerle kıta, karargâh veya kurumları ile diğer bir garnizona yer değiştirenler, safahatlarına nazaran yeni garnizonda hizmetlerine devamı icap ettiren bir sebep yoksa, hizmeti aksatmamak şartı ile safahatlarına uygun olan yerlere peyderpeyatandırılırlar.
İlk atama
Madde 25 - (Değişik fıkra:RG-14/5/2009-27228) Öğrenimlerini, askerî eğitimlerini, temel kurslarını veya stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf / sözleşmeli subay ve astsubayların ilk görev yerlerine atanmaları sınıf, branş ve ihtisasına göre kura ile yapılır. Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibari ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere kuvvet ayrımı yapılmaksızın mevcudun yüzde on (% 10)una tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda sadece birinciler kuradan muaf tutulur. Kuradan muaf tutulanlar derecelendirme sırasına göre kura listesinden istedikleri yere atandırılır. Kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel hariç olmak üzere, diğerlerinin kuraları not / mezuniyet derecelerindeki sıraya uyularak yapılır. Fakülte yüksek okulu kaynağından temin edilen muvazzaf subaylar için kuradan muaf tutulma kontenjanı yoktur.
Subay ve astsubaylarla evli olup sınıf okullarında öğrenim, askerî eğitim, staj ve temel kurslarda aynı anda bulunan eşler, gerekli koordineden sonra ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kuradan muaf tutulur ve bu personelin atamaları münferiden yapılır. Eşlerden sadece birinin sınıf okulunda bulunması halinde ise, bu personel de kuradan muaf tutularak uygun görev yerine münferit olarak atandırılır. Her iki halde de, bu işlemler personelin isteğine bağlıdır.
Özel yetenek, kişisel istek, beceri ve fiziki yeterlik gerektiren paraşütçü, komando ile özel  silah  ve  gereçler  için yetiştirilmesi  istenen  personel  varsa, bunların  temel  kurstaki durumları, fiziki ve bilgisel yetenekleri ile istedikleri okul ve eğitim merkezi komutanlıklarınca yeterli bulunarak belgelenen ve her kura yerine en az bir fazlası ile önerilen personele, genel kura çizelgesine ek özel kura çizelgesi tanzim edilerek özel kura çektirilir. Özel kurada görev yeri çekemeyen personel genel kuraya tabi tutulur. Özel kura çekecek personelden kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel özel kura yerlerinden birini tercihe hak kazanmış olur. Diğer personelin  kuraları not derecelerindeki sıraya uyularak yapılır.
Atama yerinin değiştirilememesi esası
Madde 26 - Subay ve astsubaylar ile yedek subaylar, ilk atama ve muvazzaflık hizmetleri sırasında karşılıklı anlaşmak suretiyle dahi olsa yer değiştiremezler.
Yeni göreve katılma
Madde 27 - Subay ve astsubayların atanmalarında atama emrinde aksi emredilmedikçe;
a)  Aynı belediye / büyükşehir belediye hudutları içine atananlar veya garnizon içi atamaya tabi tutulanlar, atanma emrinde aksi belirtilmedikçe tebellüğ ettiği günü takiben 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,
b)  Belediye / büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutulanlar, yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,
atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.
Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine alınır.
Yurt dışı atamaları, yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri kıtalarında geçen hizmet süreleri
Madde 28 - Askerî ataşeliklere ve milletlerarası anlaşmalara göre yurt dışında açılmış kadrolara atanacak personelin seçimleri özel yönergelere göre yapılır. Buralarda geçen hizmet süreleri 1 inci derece garnizon hizmet sürelerinden sayılır.
Yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri kıtalarında geçen hizmet sürelerinin hangi garnizon derecesinden sayılacağı, Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan ilk görevlendirme emrinde belirtilir. Buralarda geçen sürelerin garnizon dereceleri ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir. Sıralı hizmet garnizonu görevini daha önce yapmış olanlar için bu süre daha sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerinde dikkate alınır.
Yurt dışına münferit olarak geçici görevle görevlendirilen personelin yurt dışında geçen hizmet sürelerinin hangi garnizon derecesinden sayılacağına yönelik esaslar Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönergelerinde belirlenir.
Öğrenim, kurs, staj ve geçici görevler
Madde 29 - Yurt dışında veya yurt içinde bir veya birden fazla öğrenim, kurs, staj veya geçici görev için gönderilenlerin, buralarda geçirdikleri sürenin 120 günü bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır. Bu müddetin fazlası yurt dışında ise 28 inci maddenin birinci fıkrasındaki garnizon hizmetinden, yurt içinde ise geçici olarak bulunulan garnizon hizmetinden sayılır. Ancak, sıralı hizmet garnizonunda görevli iken diğer bir sıralı hizmet garnizonunda öğrenim, kurs, staj ya da geçici görev için gönderilenlerin buralarda görevde geçirdikleri sürelerin tamamı geçici olarak bulunulan garnizon hizmetinden sayılır.
Geçici olarak kıta ile her defasında devamlı şekilde 30 günden fazla bulunan personelin burada kalış süreleri, görevli gittiği garnizonun garnizon hizmetinden sayılır. Ayrıca personelden her defasında kesintisiz 15 gün ve daha fazla süre ile iç güvenlik harekâtı kapsamında görev yapanların da burada geçen sürelerinin toplamı görevli olarak bulunduğu garnizon hizmetinden sayılır.
Bir yıl ve daha fazla süre için yurt içine veya yurt dışına öğrenim, kurs, staj, geçici görev veya izinli olarak ayrılacaklar kıta ve kıta kapsamına girmeyecek uygun görev yeri kadrosuna veya emrine atanırlar.
Sıralı hizmet garnizonları haricindeki garnizonlardan görülen lüzum üzerine sıralı hizmet garnizonlardaki herhangi bir kıta, karargâh veya kuruma geçici görevle gönderilen subay ve astsubaylar, sıralı hizmet garnizonu sırası gelmese dahi Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca bu garnizona atandırılabilir.
Asli görevleri ile ilişikleri kesilmeden Sıkıyönetim Komutanlıkları emrinde görevlendirilen personelin bu görevlerde geçen sürelerinin tamamı; görevlendirildiği garnizon hizmet süresinden ve  atamalı olarak bulunduğu kıta veya kurum hizmetinden sayılır. Ancak, sıralı hizmet garnizona atamalı olup da aynı maksatla zorunlu olmayan garnizonlara görevlendirilen personel için görevlendirildiği garnizondaki hizmetin 120 günü atamalı olduğu garnizon hizmetinden sayılır.
Silahlı kuvvetler dışı ve kuvvetler arası atamalar
Madde 30 - Silahlı Kuvvetlere mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silahlı Kuvvetlerdeki hizmetlerden başka bir göreveatandırılamazlar. Ancak, zaruri hallerde, Bakanlar Kurulu Kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlarla diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler dairesinde kendi bağlı bulundukları Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ve Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler.
Bakanlar Kurulu Kararı ile, Silahlı Kuvvetler dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subaylar için görev süresi 2 yıldır. Bu süre Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.
Silahlı Kuvvetler kadroları dışında ve Millî İstihbarat Teşkilatında görev alan personelin atandıkları il, ilçelerde yapılan görevler; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının kendi atama yönergelerinde belirtilen garnizon hizmetinden sayılır.
Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarındanEN ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNÜN ÇOK İZLENENLERİ